Sök

Uppförandekoden

Vi erbjuder träning från nybörjare på skridskor till eliträning för konståkare. Med stort engagemang från tränare och föräldrar ser vi till att alla får samma chans att lyckas nå sina mål och samtidigt ha roligt.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

 1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
 2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
 3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
 5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
 6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
 7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
 8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
 9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
 10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

 Klicka här för pdf med Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod.

ppförandekod hjärta

Omfattar alla

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill. Läs mer.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet oavsett vilken roll man har:

 • Styrelseledamot
 • Anställd personal
 • Ledare
 • Kursföreläsare
 • Funktionär/Domare
 • Tränare
 • Åkare och deras föräldrar/familjer.

När någon bryter mot koden

Om någon bryter mot svenska konståkningsförbundets uppförandekod ska detta rapporteras till i första hand den förening man tillhör. Vidtar inte föreningen de åtgärder som kan förväntas i form av att t ex kalla berörda till samtal för genomgång av vad som har hänt och vid behov upprätta en åtgärds-/ handlingsplan, kan man i andra hand vända sig till sitt specialdistriktsförbund (SDF) för vägledning. Ett SDF har även möjlighet att ta hjälp av såväl Riksidrottsförbundets regionala organ (DF) och SISU Idrottsutbildarna för att hantera den uppkomna situationen.

Är ärendet av så allvarlig karaktär att man önskar anmäla en händelse eller ett uppträdande, ska detta göras enligt Riksidrottsförbundets stadgar, 14 kap Bestraffningsärenden. De tre påföljder som idrottens regelverk tillämpar är tillrättavisning, böter och avstängning (tidsbegränsad).  Anmälan skickas till berört specialdistriktsförbund (SDF) som fattar beslut i ärendet.